Dobrá praxe

je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii. Jedná se o soubor tématických diskusních seminářů určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající či existující praxí. 

V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci. 

V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně mohou být tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit. 

Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.

Témata deseti setkání seminářů Dobrá praxe:

1.    seminář

 • současná postavení psychoterapie ve světě a u nás
 • psychoterapie jako odborná samostatná a zodpovědná praxe
 • znalost rámců
 • právní rámec psychoterapeutické praxe (včetně nakládání s informacemi a dokumentací – GDPR)
 • etické rámce psychoterapie
 • kompetence evropského psychoterapeuta
 • výzkum v psychoterapii

2.    seminář

 • vlastní psychoterapeutická praxe (prostředí, kontraktování, praktické aspekty, atd.)
 • izolovanost psychoterapeutických praxí – návaznost péče
 • spolupráce s dalšími odborníky

3.    seminář

 • indikace a kontraindikace v psychoterapii
 • osobnost psychoterapeuta
 • kompetence psychoterapeuta

4.    seminář

 • psychodiagnostické minimum
 • základy psychofarmakologie
 • diagnostika
 • anamnéza

5.    seminář

 • oblouk psychoterapie
 • specifika jednotlivých fází (zahajování, průběh a zakončování)
 • pohled na časový a procesuální průběh psychoterapie z perspektivy různých modalit

6.    seminář

 • zkoumání různých terapeutických přístupů k jedné kazuistice se zaměřením na zacházení se vztahem a využití specifických nástrojů a intervencí

7.    seminář

 • krizová intervence
 • trauma a specifika práce s traumatem

8.    seminář

 • etika v psychoterapii, příběhy etických úskalí
 • etická, náboženská, politická a kulturní citlivost

9.    seminář

 • supervize, autosupervize
 • další možnosti reflexe a sebereflexe

10. seminář

 • sebepéče
 • péče o roli psychoterapeuta
 • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
 • výzkum v psychoterapii

Dobrá praxe je zařazena do CŽV a je ohodnocena 4 kredity AKP a 5 kredity ČLK a hodiny jsou započitatelné do vzdělávání ČAP.

Cena za jedno setkání:

 • pro členy ČAP 900,- Kč
 • pro nečleny ČAP 1100,-Kč

Cyklus seminářů Dobrá praxe je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

Setkání bude probíhat ve všední den vždy od 9:00 do 13:00.

Místo konání: Emauzské opatství Praha

Semináře Dobrá praxe povedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.

Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

Organizuje Česká asociace pro psychoterapii ČAP.